ജി.എസ്.ടിയുടെ മറവിൽ സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിനും ലോട്ടറി മാഫിയയും തിരിച്ചുവരുന്നു | GST bill and lottery mafiya

തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും നടത്തി നിരവധി കുടുംബങ്ങളെ കുത്തുഓലയെടുപ്പിച്ച നിരോധിക്കപ്പെട്ട അന്യ സംസ്ഥാന വ്യാജലോട്ടറികളും സ്വകാര്യ ലോട്ടറികളും ജി.എസ്.ടിയുടെ മറവിൽ തിരിച്ചുവരുമോ എന്ന ആശങ്ക ശക്തമാകുന്നു. 2005ലെ പേപ്പർ ലോട്ടറി ആക്ട് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് അന്യസംസ്ഥാന ലോട്ടറികളും സ്വകാര്യ ലോട്ടറികളും നിരോധിച്ചിരിക്കയാണ്. എന്നാൽ ജി.എസ്.ടിയിൽ ലോട്ടറി ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ ലോട്ടറി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഗാംബ്ലിംഗ് ആൻഡ് ലോട്ടറി ആക്ടിന്റെ പരിധിയിലേക്ക് വരും. അതോടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ  പേപ്പർ ലോട്ടറി ആക്ട് അപ്രസക്തമാകും. നിലവിൽ ലോട്ടറിയെ ഒരു ഉത്പന്നമോ, സേവനമോ ആയി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. … Continue reading ജി.എസ്.ടിയുടെ മറവിൽ സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിനും ലോട്ടറി മാഫിയയും തിരിച്ചുവരുന്നു | GST bill and lottery mafiya