Breaking News

“ഒരു നമ്പൂതിരി വിധവയെ, വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ ആരെങ്കില്‍ തയ്യാറുണ്ടോ?’ എന്ന ചോദ്യത്തിന് താനതിനു തയ്യാറാണ് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞ എം.ആര്‍.ബി.

വി.ടി.ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ അനുയായിയും, ഇ.എം.എസ്‌സിന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകനും ആയിത്തീര്‍ന്ന അദ്ദേഹം, യോഗകേ്ഷമസഭ യുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ സ്വയം മാറി, കേരളത്തിലെ പുരോഗമന ചിന്തയുടെ വക്താവുംപ്രയോക്താവും ആയി മാറി. നാലപ്പാട്ട്, മാരാര്‍, ജി, വൈലോപ്പിള്ളി തുടങ്ങിയവരും ആയുള്ള സൗഹൃദം അദ്ദേഹത്തെ മികച്ച സാഹിത്യകാരന്‍ ആക്കി. നമ്പൂതിരിയെമനുഷ്യനാക്കുന്നതില്‍ എം.ആര്‍.ബി. വഹിച്ച പങ്ക്, ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളില്‍ സ്വര്‍ണ്ണലിപികളില്‍ ആലേഖനം ചെയ്തു. തട്ടുയരം കുറഞ്ഞ നാലുകെട്ടുകളില്‍ തണുത്തുറഞ്ഞുപോകുന്ന അന്തര്‍ജ്ജനങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചവും ചൂടും എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നതില്‍, അദ്ദേഹം ചെയ്ത സേവനം അത്ഭുതാദരങ്ങളോടെ ആവുംവരും തലമുറകള്‍ കാണുക.

mrb3

പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെ ആണ് എം.ആര്‍.ബി.യുടെ പൊതുജീവിതംവളര്‍ച്ചയുടെ പടവുകള്‍ കയറിയത്. യുവദീപം, ഉണ്ണിനമ്പൂതിരി, സാഹിത്യപരിഷത്ത്, ദേശാഭിമാനി, ഉദ്ബുദ്ധകേരളം, തിലകം, കേളീ എന്നീ ആനുകാലികങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം ബന്ധപെ്പട്ടുപ്രവര്‍ത്തിച്ചു. ജീവല്‍ സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം കേരളത്തില്‍ വേരുറപ്പിച്ച കാലത്ത് അദ്ദേഹം സംഘാടകന്‍ ആയി. ദേശാഭിമാനി തുടങ്ങിയ കാലത്ത് അതിലും, പിന്നീട് നവലോകത്തിലും പ്രൂഫ് റീഡറായി. സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ”കേളി’യിലാണ്, പത്രാധിപസമിതി അംഗം എന്ന നിലയില്‍ പതിനേഴു കൊല്ലം അദ്ദേഹംപ്രവര്‍ത്തിച്ചത്. നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വിധവാവിവാഹം ആയിരുന്നുഎം.ആര്‍.ബിയുടേത്.

ഒരു നമ്പൂതിരി വിധവയെ, വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ ചെറുപ്പക്കാരായ നമ്പൂരിമാരില്‍ ആരെങ്കില്‍ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ഒരു പ്രസംഗത്തിനിടയില്‍ പാര്‍വ്വതി നെച്ചേരിമംഗലം ചോദിച്ചപേ്പാള്‍, താനതിനു തയ്യാറാണ് എന്ന് എം.ആര്‍.ബി. അറിയിച്ചു. വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ ഭാര്യാസഹോദരിയും വിധവയും ആയ ഉമാദേവി അന്തര്‍ജ്ജനത്തെ കൊല്‌ളവര്‍ഷം 1110 ചിങ്ങം 28ന് വിവാഹം ചെയ്തു. യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തോടും സന്ധിയില്‌ളാത്ത സമരമായിരുന്നുഎം.ആര്‍.ബിയുടെ ജീവിതം. 2001 ഒകേ്ടാബര്‍ 8ന് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു.

വി ടി .യാണ് എം ആർ ബി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. പാവങ്ങള്‍ എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് എം.ആര്‍.ബി.യെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ച കൃതി. അതില്‍ ഉടനീളം പ്രസരിക്കുന്ന മനുഷ്യസ്‌നേഹവും കാരുണ്യവും എം.ആര്‍.ബിയേയും സ്വാധീനിച്ചു. എഴുത്തുകാരന്‍ എന്ന നിലയില്‍ 1930കളുടെ തുടക്കത്തില്‍ അദ്ദേഹം കുറച്ചു ചെറുകഥകള്‍ എഴുതി. കാവ്യാത്മകമായ ശൈലിയാണ് മുഖമുദ്ര. നമ്പൂതിരി സമുദായപരിഷ്‌കരണം ലക്ഷ്യവും.

ഉണ്ണിനമ്പൂതിരി മാസികയിലൂടെ വെളിച്ചം കണ്ട ”മറക്കുടയ്ക്കുള്ളിലെ മഹാനരകം’ യോഗകേ്ഷമസഭയുടെ വാര്‍ഷികത്തില്‍ നാടക രൂപത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കപെ്പട്ടു. കൊച്ചി ലജിസേ്‌ളറ്റീവ്കൗണ്‍സില്‍ അംഗങ്ങള്‍ ഈ നാടകം കണ്ടതിന്റെ പിറ്റേന്നാണ്, നമ്പൂതിരി കുടുംബബില്‍ നിയമ സഭയില്‍ പാസാക്കിയത്. ജി., ഒളപ്പമണ്ണ, വൈലോപ്പിള്ളി തുടങ്ങിയ എഴുത്തുകാരോടൊപ്പം സാംസ്‌കാരിക സമ്മേളനങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് കേരളത്തിലെ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും എം.ആര്‍.ബി.നടത്തിയ ചെറുയാത്രകളുടെ കാവ്യാത്മക വിവരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ച സംഭാവന.

നര്‍മ്മവും, കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന നിരൂപണവും, സ്വ’ാവചിത്രങ്ങളും കവിതയും ചേര്‍ന്ന അവ സഹൃദയത്വത്തിന്റെ ഒരന്തരീക്ഷത്തെ അനായാസം ആനയിക്കുന്നു. മുളപൊട്ടിയ വിത്തുകള്‍, വളപെ്പാട്ടുകള്‍, താമരയിതളുകള്‍, അല്‌ളികള്‍ ഇതളുകള്‍, സൂര്യന്‍ തുടങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകള്‍. വാല്‍ക്കണ്ണാടി കഥാസമാഹാരമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപെ്പട്ട രചനകള്‍ സമാഹരിച്ച് മാതൃഭൂമി ”എം.ആര്‍.ബി.യുടെ ഉപന്യാസങ്ങള്‍’ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ പുരസ്‌കാരം അദ്ദേഹത്തിനു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സാഹിത്യത്തിനു നല്കിയ സമഗ്രസംഭവാനയുടെ പേരില്‍ 1992ല്‍ കേരളസാഹിത്യക്കാദമി പുരസ്‌കാരം അര്‍പ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തെആദരിക്കുകയുണ്ടായി.

കൃതികള്‍: മറക്കുടയ്ക്കുള്ളിലെ മഹാനരകം’, മുളപൊട്ടിയ വിത്തുകള്‍, വളപെ്പാട്ടുകള്‍, താമരയിതളുകള്‍, അല്‌ളികള്‍ ഇതളുകള്‍, സൂര്യന്‍ , വാല്‍ക്കണ്ണാടി, എം.ആര്‍.ബി.യുടെ ഉപന്യാസങ്ങള്‍’

Comments

comments