” വിവാദ യോഗം” യോഗയും ഋഗ്വേദ മന്ത്രങ്ങളും ചില ചരിത്ര വസ്തുതകൾ

Leading the first International Yoga Day celebrations in the country, Prime Minister Narendra Modi today said it marks the dawn of a “new era” to bring peace and harmony in the world.

 ജിബി മോൻ.കെ.ജി. അന്താരാഷ്ട്ര യോഗദിനത്തിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന പുതിയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തി യിരിക്കുകയാണല്ലോ. കഴിഞ്ഞ വർഷം More...

by news team | Published 9 months ago
yoga
By news team On Friday, April 22nd, 2016
0 Comments

ചിത്തവൃത്തി നിരോധനമാണ് യോഗം യോഗ ശീലക്കുന്നത് നല്ലതാണ്

മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയവും ശരീരികവുമായ കഴിവുകളെ ഉണർത്തി സുഖവും ശാന്തിയും കൈവരിക്കാൻ More...

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.